آموزش رایگان, ورود به بازار و کسب درآمد

پیش نیازهای اتصال و ورود بازار جهانی و کسب درآمد

در این آموزش میخواهیم به پیش نیازهایی که برای اتصال ایمن به وبسایت های تجاری خارجی نیاز هست و باید رعایت کنیم بپردازیم


پیش نمایش
 
این قسمت شامل 6 بخش کلی هست
00:00  …………………………………  مقدمه
01:23  ………..  اتصال با vpn چگونه است
03:04  …………  کار با vpn و بررسی نکات
09:52  ……….  اتصال به VPS چگونه است
10:31  …………  کار با VPS و بررسی نکات
13:53  …………..  جمع بندی و نکات پایانیآموزش در یوتوب